FAQ 72

 

Czy 'Zakon' (prawo Mojżeszowe) obowiązuje?

Prawo Mojżeszowe, bądź Prawo (1 Królów 2:3, Tytusa 3:9) składa się z ponad 600 pojedynczych przykazań, z dekalogiem włącznie.
JHWH Bóg zawarł przymierze z potomkami Jakuba, którzy stali się narodem izraelskim.
Dał to Prawo tylko temu narodowi.
"Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich:
Słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam,
abyście się ich nauczyli i przestrzegali ich wykonywania.
Pan, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Horebie.
Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami,
z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu.
"
(5 Mojżeszowa 5:1-3, BW, wyróżnienia nasze)

"Oznajmił swe słowo Jakubowi, ustawy swe i prawa Izraelowi.
Nie uczynił tak żadnemu [innemu] ludowi
(...)"
(Psalm 147:19-20, BW, wyróżnienia nasze)
Gdyby zaś pośród współczesnych naśladowców Pana znalazł się Izraelita wedle ciała, to czy wówczas on podlegałby przepisom Zakonu?
Apostoł Paweł wyjaśnia to:
"Czymże więc jest zakon?
Został on dodany z powodu przestępstw,
aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica
(...)"
(Galatów 3:19, BW, wyróżnienia nasze)

"Zanim zaś przyszła wiara byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona.
Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa,
abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.
A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika
" (Galatów 3:23-25, BW, wyróżnienia nasze)

Ponadto napisał Paweł o chrześcijanach żydowskiego pochodzenia:
"Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu"
(Galatów 3:13, BW, wyróżnienia nasze)
czy
"Albowiem końcem zakonu jest Chrystus"
(Rzymian 10:4, BW, wyróżnienie nasze)
i
"nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską"
(Rzymian 6:14, BW, wyróżnienie nasze)
oraz
"On zniósł zakon przykazań i przepisów"
(Efezjan 2:15, BW, wyróżnienie nasze)

Prawa zaś, które miały obowiązywać chrześcijan nie-izraelskiego pochodzenia zostały wyraźnie wskazane w Piśmie, w Dziejach Apostolskich 15:19-20
"(...) że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego co zadławione, i od krwi."
i dalej, w 15:28-29
"Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my,
by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru
oprócz następujących rzeczy niezbędnych:
Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom,
od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu;
jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie.

Bywajcie zdrowi."

Resumé:
Zakon więc należał do Izraelitów (Rzymian 9:4).
Nie miał dać i nie dał nikomu usprawiedliwienia przed Bogiem (Rzymian 3:20).
Po ofiarnej śmierci Chrystusa polegający na zakonie zostali określeni "odłączonymi od Chrystusa" (Galacjan 5:4).

powrót