FAQ 68

 

Jak rozumieć słowa z 1 Listu Pawła do Koryntian 11:5?

W oryginale werset ten wygląda tak:
πασα δε γυνη προσευχομενη η προφητευουσα ακατακαλυπτω τη κεφαλη καταισχυνει την κεφαλην εαυτης εν γαρ εστιν και το αυτο τη εξυρημενη
W transliteracji wygląda tak:
pasa de gynē proseuchomenē ē profēteuousa akatakalyptō tē kefalē kataischynei tēn kefalēn heautēs hen gar estin kai to auto tē eksyrēmenē
Tłumaczenie dosłowne wygląda tak:
każda zaś niewiasta modląca się lub prorokująca nie nakrytej głowie zawstydza głowę swoją jedno bowiem jest i (to) samo ogoloną.
Nakaz nakrywania głowy przez kobiety, jak wynika z powyższego tekstu, dotyczy sytuacji, gdy kobieta "modli się lub prorokuje".
Ewentualnego dodatkowego objaśnienia wymagałoby tu - jak rozumieć προφητευουσα 'prorokująca'.
Greckie słowo profēteuousa oddane tu przez prorokująca, (Strong G4395) to imiesłów w pierwszym przypadku, liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego, oznaczające: oznajmiająca/objaśniająca proroctwa Boże.
Ani bliższy, ani dalszy kontekst słów z 1 Koryntian 11:5 nie wskazuje na jakieś szczególne okoliczności, tylko w których nakaz ten miałby obowiązywać. Ani fakt posiadania bądź nieposiadania męża, ani ewentualna obecność przy niej, czy odległość od męża, nie są tu wymienione.
Stanowi ten nakaz zatem dyrektywę ogólną, obowiązującą zawsze i wszędzie.

powrót