FAQ 62

 

Czy Jezus i Michał to ta sama osoba?

Oryginalne pytanie brzmiało:
czy Jezus i Michał archanioł z Objawienia 12:7 i z Judy 9, to ta sama osoba?

Przedrostek "arch", oznaczający "główny" lub "naczelny", wskazuje, że archanioł, naczelny anioł, może być tylko jeden.
W Piśmie Świętym słowo "archanioł" nigdy nie występuje w liczbie mnogiej. List 1 do Tesaloniczan 4:16 wiąże wyjątkową pozycję i władzę archanioła z osobą zmartwychwstałego Pana Jezusa Chrystusa:
 "οτι αυτος κυριος εν κελευσματι εν φωνη αρχαγγελου και εν σαλπιγγι θεου καταβησεται απ ουρανου και οι νεκροι εν χριστω αναστησονται πρωτον"  "gdyż sam Pan na rozkaz na głos władcy zwiastunów i trąbę Boga zejdzie z nieba i martwi w pomazańcu najpierw" (tłumaczenie dosłowne, własne)
Nie bez znaczenia jest zatem okoliczność, że jedynym imieniem bezpośrednio skojarzonym z określeniem "archanioł" jest Michał (Judy 9) - jedyny, poza Gabrielem, anioł wymieniony w Biblii z imienia, i jedyny nazwany "archaniołem".
Po raz pierwszy wspomniano o nim w 10 rozdziale księgi Daniela, gdzie został przedstawiony jako "jeden z najprzedniejszych książąt".
Można stąd wysnuć wniosek, że to on był aniołem, który prowadził Izraelitów przez pustkowie (Wyjścia 23:20, 21, 23; 32:34; 33:2). Przemawia za tym również okoliczność, iż: "archanioł Michał tocząc rozprawę z diabłem spierał się o ciało Mojżesza". (Judy 1:9)
Z Pisma Świętego wynika, że imię Michał nosił Syn Boży, zanim opuścił niebiosa. Jedynie jego nazwano "archaniołem", czyli naczelnym, głównym aniołem. Tytuł ten występuje w Biblii wyłącznie w liczbie pojedynczej.
Najwyraźniej więc istnieje tylko jeden wyznaczony przez Boga zwierzchnik czy naczelnik zastępów anielskich.
O tym, iż zmartwychwstały Pan Jezus Chrystus jest archaniołem, świadczy werset z 1 Tesaloniczan 4:16, gdzie powiedziano, że zstąpi on z nieba:
"sam Pan na rozkaz na głos władcy zwiastunów i trąbę Boga"
Nie ulega wątpliwości, iż jego głos nie zostałby określony słowem umniejszającym ogromną władzę sprawowaną obecnie przez Chrystusa jako Króla królów i Pana panów (Mateusza 28:18; Objawienia 17:14).
Gdyby termin "archanioł" nie odnosił się do niego, lecz do jakiegoś innego anioła, wówczas wzmianka o "głosie archanielskim" nie byłaby na miejscu, gdyż nawiązywałaby do głosu osoby ustępującej rangą Synowi Bożemu.
Istnieją jeszcze inne przesłanki potwierdzające, że Michał to w rzeczywistości Syn Boży.

powrót