FAQ 60

 

Czy można obliczyć rok narodzin Jezusa?

Oryginalne pytanie brzmiało:
Czy można z rozsądną dokładnością obliczyć rok narodzin naszego Zbawiciela?

Prorok Daniel, który żył ponad 500 lat przed narodzinami Jezusa, otrzymał od יהוה wskazówki, które pozwalały dokładnie wyliczyć, kiedy Jezus zostanie namaszczony, czyli kiedy stanie się Mesjaszem (Chrystusem).
 "Przeto wiedz i zrozum:
 Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do Pomazańca-Księcia jest siedem tygodni,
 w ciągu sześćdziesięciu dwu tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi; a będą to ciężkie czasy.
" (Daniela 9:25, BW).

"Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu".

Według biblijnej relacji Nehemiasza decyzja o odbudowie murów wokół Jerozolimy zapadła "w dwudziestym roku króla Artakserksesa" (Nehemiasza 2:1, 5-8, BW).
Historia potwierdza, że Artakserkses objął władzę w roku 475 p.n.e. Tak więc dwudziesty rok jego panowania przypada na 455 rok p.n.e. Z proroctwa Daniela dowiadujemy się również, ile czasu miało upłynąć od tego momentu do przyjścia "Mesjasza Wodza".
Czytamy tam o "siedmiu tygodniach", a także "sześćdziesięciu dwóch tygodniach" - razem o 69 tygodniach. W niektórych przekładach Biblii wspomniano, że każdy z tych tygodni składał się nie z siedmiu dni, lecz z siedmiu lat.
Koncepcja tygodni lat, czyli siedmioletnich okresów, nie była obca ówczesnym Żydom. Na przykład co siedem lat mieli rok sabatowy (Wyjścia 23:10, 11).
A zatem 69 symbolicznych tygodni to 69 okresów siedmioletnich - w sumie 483 lata.
Jeśli do roku 455 p.n.e. dodamy 483 lata, dojdziemy do 29 roku n.e. Właśnie wtedy Jezus dał się ochrzcić i został Mesjaszem, czyli pomazańcem (gr. χριστός, christos) (Łukasza 3:1, 2, 21, 22).
W Biblii podano, że "Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około trzydziestu" (Łukasza 3:23, BW). Zatem, według chronologii biblijnej, urodził się w 2 roku p.n.e. wg. obecnego kalendarza.
Narodziny Jezusa nastąpiły jakieś sześć miesięcy po narodzinach jego krewnego Jana (Chrzciciela), za panowania Cezara Augusta, władcy Rzymu (31 p.n.e. - 14 n.e.), pod koniec rządów Heroda Wielkiego, króla Judei, gdy namiestnikiem Syrii był Kwiryniusz (Mateusza 2:1, 13, 20-22; Łukasza 1:24-31, 36; 2:1, 2, 7).
Z drugiej strony, skoro śmierć Jezusa nastąpiła wiosną, w miesiącu Nisan, a w myśl Daniela: 9:24-27 jego służba trwała trzy i pół roku, więc musiał rozpocząć ją jesienią, mniej więcej w miesiącu Etanim (wrzesień/pażdziernik).
Jan zaczął działalność wiosną 29 r. n.e. (w 15 roku rządów Tyberiusza), a urodził się o tej samej porze w 2 r. p.n.e.

Jezus urodził się jakieś 6 miesięcy póżniej tj. jesienią 2 r. p.n.e.
Służbę publiczną rozpoczął w wieku 30 lat jesienią 29 r. n.e., a zginął w 33 r. (14 Nisan).

powrót