FAQ 58

 

Jak rozumieć słowa z 1 Koryntian 11:5?

"I każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nie nakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona." (1 Koryntian 11:5, BW)
Nakaz nakrywania głowy przez kobiety, jak wynika z powyższego tekstu, dotyczy jedynie sytuacji, gdy kobieta "modli się lub prorokuje". Ewentualnego dodatkowego objaśnienia wymagałoby tu - jak rozumieć 'prorokuje'.
Greckie słowo προφητευουσα, profhteuousa, oddane tu przez prorokuje, (Strong G4395) to imiesłów w pierwszym przypadku, liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego, oznaczający oznajmiająca/objaśniająca proroctwa Boże.
Ani bliższy, ani dalszy kontekst słów z 1 Koryntian 11:5 nie wskazuje na jakieś szczególne okoliczności, tylko w których nakaz ten miałby obowiązywać. Stanowi on zatem dyrektywę ogólną.

powrót