FAQ 54

 

Kto jest autorem Listu do Hebrajczyków?

Choć niektórzy teoretycy twierdzą, iż autorem tego listu nie był apostoł Paweł, to jednak nie ma żadnych argumentów na rzecz tego twierdzenia.
Istnieją natomiast rzetelne argumenty na rzecz pawłowego autorstwa tego listu:
  A. Myśli apostoła Pawła są wyrażane tak jak w innych jego listach:
 - przeciwstawienie niebiańskiego Jeruzalemu - ziemskiemu
 (Galacjan 4:21-31 a Hebrajczyków 12:18-29; 13:14)
 - przykład pokolenia Mojżesza,
 które chociaż Bóg wyprowadził z Egiptu, ale nie wprowadził do Kanaanu (1 Koryntian 10:1-6 a Hebrajczyków 3 rozdział)
 - używanie specyficznego dla Pawła określenia "cień przyszłych dóbr"
 (Kolosan 2:17 a Hebrajczyków 10:1; 8:5)
 - podkreślanie dążenia do doskonałości w Chrystusie
 (Hebrajczyków 5:12-14; 7:11; 19:28; 10:14; 12:2 a Filipian 3:11-16; 1 Koryntian 3:1-3 9:24-27; Kolosan 1:27-29)
 - charakterystyczne dla Pawła zakończenie Listu
  B. Autor przebywał w Italii i był z nim związany Tymoteusz
 (sekretarz apostoła Pawła - Hebrajczyków 13:23, 24)
 - wskazuje to jednoznacznie na autorstwo pawłowe
  C. Pod koniec drugiego wieku Klemens Aleksandryjski w swym siedmiotomowym komentarzu do ksiąg Nowego Testamentu
 zapewniał, że Paweł napisał list do Hebrajczyków po hebrajsku, a następnie Łukasz przetłumaczył go na grecki.
  D. Pod koniec czwartego wieku Atanazy stworzył listę ksiąg NT identyczną z obecną, przypisując list do Hebrajczyków Pawłowi.
  E. Odkrycie około roku 1930 papirusu Chestera Beatty’ego nr 2 (P46) dostarczyło kolejnych dowodów, że pisarzem omawianej księgi był Paweł. Na temat tego papirusowego kodeksu, powstałego zaledwie półtora stulecia po śmierci Pawła, sławny brytyjski krytyk tekstu sir Frederic Kenyon oznajmił:
  „Na uwagę zasługuje okoliczność, że List do Hebrajczyków
  umieszczono zaraz po Liście do Rzymian (czego raczej nie robiono),
  a to dowodzi, iż w tym wczesnym okresie, gdy sporządzano ów manuskrypt, nie żywiono żadnych wątpliwości co do autorstwa Pawła
”.
Cyclopedia McClintocka i Stronga mówi na ten temat wyraźnie:
 „Nie ma istotnych dowodów — ani zewnętrznych, ani wewnętrznych
  — które by uzasadniały przypisanie autorstwa tego listu komukolwiek poza Pawłem
”.

I dodatkowo:
Tę myśl rozwinął też Apostoł w Liście do Hebrajczyków:
 "W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów"
.
  Powyższe jest zgodne z orzeczeniem Papieskiej Komisji Biblijnej z 1914 roku, która orzekła m. in.:
 "Święty Paweł jest autorem listu do Hebrajczyków".

Zatem pawłowe autorstwo Listu do Hebrajczyków jest oczywiste i bezsporne.

powrót