FAQ 53

 

Czy Prawo Mojżeszowe wciąż obowiązuje?

Prawo Mojżeszowe (hebr. תורה, Tora), bądź Prawo (pouczenie) (1 Królów 2:3, Tytusa 3:9) składa się z ponad 600 pojedynczych przykazań, z dekalogiem włącznie. יהוה Bóg zawarł przymierze z potomkami Jakuba, którzy stali się narodem izraelskim. Dał to Prawo tylko temu narodowi.

"Mojżesz zwołał wszystkich Izraelitów i rzekł do nich:
  Słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które wam dziś ogłaszam,
  abyście się ich nauczyli i przestrzegali ich wykonywania.
  Pan, nasz Bóg, zawarł z nami przymierze na Horebie.
  Nie z ojcami naszymi zawarł Pan to przymierze, lecz z nami,
  z nami, którzyśmy tu wszyscy dziś przy życiu.
"
(5 Mojżeszowa 5:1-3, BW). Wytłuszczenia nasze.

  "Oznajmił swe słowo Jakubowi, ustawy swe i prawa Izraelowi.
  Nie uczynił tak żadnemu [innemu] ludowi
(...)"
(Psalm 147:19-20, BW). Wytłuszczenia nasze.
Gdyby zaś pośród współczesnych naśladowców Pana znalazł się Izraelita wedle ciała, to czy wówczas podlegałby on przepisom Zakonu?
Apostoł Paweł wyjaśnia to:
  "Czymże więc jest zakon?
  Został on dodany z powodu przestępstw,
  aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica
(...)"
(Galatów 3:19, BW). Wytłuszczenie nasze.
  "Zanim zaś przyszła wiara byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu,
  dopóki wiara nie została objawiona.
  Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa,
  abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.
  A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika
"
(Galatów 3:23-25, BW). Wytłuszczenia nasze.
Ponadto napisał Paweł o chrześcijanach żydowskiego pochodzenia:
  "Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu"
(Galatów 3:13, BW). Wytłuszczenia nasze.
 czy
  "Albowiem końcem zakonu jest Chrystus"
(Rzymian 10:4, BW)
i
"nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską"
(Rzymian 6:14, BW)
oraz
"On zniósł zakon przykazań i przepisów"
(Efezjan 2:15, BW). Wytłuszczenia nasze.
Prawa zaś, które miały obowiązywać chrześcijan nie-izraelskiego pochodzenia zostały wyraźnie wskazane w Piśmie, w Dziejach Apostolskich 15:19-20:
  "(...) że nie należy czynić trudności tym spośród pogan,
  którzy nawracają się do Boga,
  ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany,
   od nierządu, od tego co zadławione, i od krwi.
"
i dalej, w 15:28-29:
  "Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my,
  by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru
  oprócz następujących rzeczy niezbędnych:
  Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom,
  od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu;
  jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie.
  Bywajcie zdrowi.
"

Resumé:
Zakon należał do Izraelitów (Rzymian 9:4). Nie miał i nie dał nikomu usprawiedliwienia przed Bogiem (Rzymian 3:20). Po ofiarnej śmierci Chrystusa Izraelici, którzy wciąż polegali na zakonie zostali określeni "odłączonymi od Chrystusa" (Galacjan 5:4).

powrót