FAQ 43

 

Jak należy tłumaczyć werset z Ewangelii wg Jana 1:1?

Werset ten w oryginale wygląda następująco:
εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς θεον και θεος ην ο λογος
Brak przy θεος theos rodzajnika wskazuje na to, iż theos jest tu orzecznikiem rzeczownikowym, więc pełni funkcję przymiotnika - co wskazuje na cechę.
Tekst z Jana 1:1 należałoby oddać tak:
"na początku było słowo a słowo było u boga i bóg był słowo"
Prawidłowe rozumienie wersetów z Jana 1:1-3 zależy od zrozumienia tego - co ma oznaczać wyraz logos użyty w tym kontekście.
Greckie logos użyte w tym wersecie to powszechnie występujące słowo.
Choć zwykle w Biblii logos tłumaczy się na "słowo", to jednak należy być świadomym, że słowo to posiada znacznie więcej znaczeń:
• doktryna
• komunikacja
• nauczanie
• nowina
• powiedzenie
• powód
• przyczyna
• rachunek
• zamiar

Dla przykładu - przyjmując, iż w zamyśle autora tych słów było, aby tu użyte logos rozumieć jako zamiar, łatwo wówczas dostrzec, że określony zamiar był u Boga od samego początku, oraz łatwo dostrzec, że zamiar był u Boga.
Zatem nie powody lingwistyczne skutkują tu tłumaczeniem przez większość tego terminu na słowo bądź Słowo, lecz już ukształtowane przekonania.
Cokolwiek rozumieć przez użyty w tym wersecie termin logos, nie ma podstaw dla twierdzenia, że musi on tu oznaczać 'słowo', a co za tym idzie, że musi termin ten oznaczać osobę. Twierdzenie zaś, że użyte tu logos koniecznie odnosi się do Syna Bożego jest jedynie interpretacją.

powrót