FAQ 37

 

Jaka jest różnica znaczeniowa między greckim 'hades' a 'gehenna'?

Greckie αδου, hades - Strong G 86, i γέεννα ge'enna (czytaj gehenna), Strong G 1067, mają różne znaczenia i etymologię.
Greckie "hades", odpowiednik hebrajskiego שְׁאוֹל, sze'ol oznacza po prostu... grób. Miejsce/stan gdzie "przebywają" zmarli.
Termin ten jest w takim znaczeniu używany w całej, zarówno hebrajskiej jak i greckiej Biblii.
Dla przykładu: słowa "sze'ol'" w Biblii hebrajskiej użyto 66 razy. Lektura wszystkich przypadków użycia tego słowa wskazuje, że Biblia używa go w znaczeniu "grób", "cmentarzysko" lub po prostu stan śmierci. Słowo hades występuje w greckim tekście Nowego Testamentu 10 razy:
w Mateusza 11:23; 16:18; Łukasza 10:15; 16:23; Dziejach Apostolskich 2:27, 31; Objawienia 1:18; 6:8; 20:13-14.
Lektura wszystkich przypadków użycia tego słowa wskazuje, że Biblia używa go w znaczeniu "grób", "kraina umarłych", "królestwo śmierci".
Przykładem użycia terminu "hades" może być fragment z Dziejów Apostolskich 2:25-31, który wspomina zarówno o grobie Dawida, jak i Jezusa Chrystusa (por. Psalm 16:8-10).

Słowa "ge'enna" grecki tekst Nowego Testamentu używa 12 razy:
Mateusza 5:22, 29, 30; 10:28; 18:9; 23:15, 33; Marka 9:43, 45, 47; Łukasza 12:5; Jakuba 3:6.
Termin "ge'enna" jest greckim zapożyczeniem z hebrajskiego גי(א)-הינום, skrótu sformułowania "ge(j) (ben) Hi(n)nom" – "dolina (synów) Hinnoma".
Miejsce to położone było na południowy zachód od Jerozolimy, a w okresie starotestamentowym związane było z zakazanym składaniem ofiar z ludzi (2 Kronik 28:3; 33:6; 2 Królewska 23:10; Jeremiasza 7:31-32; 19:6; 32:35).
W I wieku n.e. miejsce to służyło do spalania odpadków, padliny i wszelkich nieczystości pochodzących z Jeruzalem. Wyrzucano tam też ciała straconych przestępców, których uznano za niegodnych pochowania w grobowcu. Co ciekawe - do doliny tej wyrzucano zwłoki zwierząt i palono je w ogniu podsycanym siarką, który praktycznie nigdy nie gasł - wciąż w nim coś palono.
W tekście hebrajskim Biblii występuje pojęcie nieugaszonego ognia. "(...) rozniecę w jego bramach ogień i pochłonie pałace Jeruzalemu, i nie zgaśnie."
(Jeremiasza 17:27, BW)
Podobnie w greckim tekście Nowego Testamentu czytamy o Sodomie i Gomorze, że „stanowią przykład kary ognia wiecznego” (Judy 7).
Nic dziwnego, że używa się w Biblii terminu "ge'enna" jako synonimu zniszczenia czegoś/kogoś na wieki, na zawsze, bezpowrotnie.
Warto jednak podkreślić, że wszystkie miejsca, w których występuje "ge'enna" nie odnoszą się do czasu obecnego lecz dotyczą czasu przyszłego, który ma dopiero nastąpić. (por. Mateusza5:22, 29-30; 10:28; 18:9; 23:15, 33).
Wiele zamieszania w tej sprawie spowodowali pierwsi tłumacze Biblii, którzy przekładali wszystkie te słowa, zarówno hebrajskie "szeol" oraz greckie "hai'des" jak i "ge'enna" na "piekło", zamiast konsekwentnie oddawać znaczenie tychże. Na nieszczęście czytelnik napotykając słowo "piekło" kojarzy z nim to, co kojarzy, ze względu na wpojone jemu wierzenia, nie mając pojęcia o biblijnym ujęciu/znaczeniu i używaniu tych terminów.

Reasumując: W Biblii słowo 'hades' oznacza grób, słowo 'gehenna' zaś oznacza (przyszłe) całkowite zniszczenie, unicestwienie.

powrót