FAQ 30

 

Jak brzmią oryginalne nazwy ksiąg biblijnych Septuaginty?

  GENESIS (Rodzaju)
  ECODOS (Wyjścia)
  LEUITIKON (Kapłańska)
  ARIQMOI (Liczb)
  DEUTERONOMION (Powtórzonego Prawa)
  IHSOUS (Jozuego)
  KRITAI (Sędziów)
  ROUQ (Rut)
  BASILEIWN A (1 Samuela)
  BASILEIWN B (2 Samuela)
  BASILEIWN G (1 Królewska)
  BASILEIWN D (2 Królewska)
  PARALEIPOMENWN A (1 Kronik)
  PARALEIPOMENWN B (2 Kronik)
  ESDRAS A (2 Kronik 35-36 i część Ezdrasza)
  ESDRAS B (część Ezdrasza i Nehemiasza)
  ESQHR (Estery)
  IOUDIQ (Judyty)
  TWBIT (Tobiasza)
  MAKKABAIWN A (1 Machabejska)
  MAKKABAIWN B (2 Machabejska)
  MAKKABAIWN G (3 Machabejska)
  MAKKABAIWN D (4 Machabejska)
  YALMOI (Psalmy)
  WDAI (Treny)
  PAROIMIAI (Przypowieści)
  EKKLHSIASTHS (Kaznodziei)
  ASMA (Pieśń nad Pieśniami)
  IWB (Hioba)
  SOFIA SALWMWNOS (Mądrości)
  SOFIA SIRAX (Syracha)
  YALMOI SOLOMWNTOS (Psalmy Salomona)
  WSHE (Ozeasza)
  AMWS (Amosa)
  MIXAIAS (Micheasza)
  IWHL (Joela)
  ABDIOU (Abdiasza)
  IWNAS (Jonasza)
  NAOUM (Nahuma)
  ABAKOUM (Habakuka)
  SOFONIAS (Sofoniasza)
  AGGAIOS (Aggeusza)
  ZAXARIAS (zachariasza)
  MALAXIAS (Malachiasza)
  HSAIAS (Isajasza)
  IEREMIAS (Jeremiasza)
  BAROUX (Barucha)
  QRHNOI (Lamentacje)
  EPISTOLH (List Jeremiasza)
  IEZEKIHL (Ezechiela)
  SOUSANNA (Zuzanny)
  DANIHL (Daniela)
  BHL KAI DRAKWN (rozdział 14 Daniela)

powrót