FAQ 23

 

Czy w świetle 1 Królów 11:31 Królestwo Izraela rzeczywiście było dziesięcio plemienne?

Po Salomonie królem został jego syn Roboam, i poszedł w ślady praktyk Salomona nie ciesząc się uznaniem יהוה.
Wobec tego dziesięć pokoleń wznieciło powstanie pod wodzą Jeroboama, z pokolenia Józefa - gałąź Efraima. יהוה nie dopuścił do tego, żeby Roboam przywrócił swoją władzę nad tymi dziesięcioma pokoleniami.
Wraz z Judą i Beniaminem lojalni wobec domu Dawidowego pozostali również Lewici, choć teraz mieli otrzymywać dziesięciny tylko od dwóch pokoleń, a nie od dwunastu.
Ponadto z owych dziesięciu pokoleń dużo ludzi bojących się i respektujących יהוה przeniosło się na terytorium Judy, aby pozostać wiernymi wielbieniu יהוה i Jego domowi królewskiemu.
Od razu po podziale na terenie Judy pozostali reprezentanci wszystkich dwunastu rodów. Ponadto część mieszkańców Izraela, jak się zdaje ze wszystkich 10 rodów, uciekała na terytorium Judy, by się nie kalać bałwochwalstwem uprawianym w Izraelu. Oryginalne, pierwotne rody Izraela przedstawiają się tak:
  Ruben,
  Symeon,
  Lewi,
  Juda,
  Issachar,
  Zebulon,
  Józef,
  Beniamin,
  Dan,
  Naftali,
  Gad,
  Aszer
Sprawa "pokolenia" Józefa nieco się komplikuje, ponieważ Manasses, pierworodny Józefa (1 Mojżeszowa 48:1, 13) był synem, którego pierworództwo nie miało mu przynieść błogosławieństwa (1 Mojżeszowa 48:18-19, 13) niejako wyłączonym z drzewa, przeciwnie do Efraima, wtórego syna Józefa.
Warto też zwrócić uwagę na to, że ród Dana najpierw utracił dziedzictwo, by później o nie walczyć i wywalczyć (Jozuego 19:47-48), następnie znowu utracić (Sędziów 1:34) szukać (Sędziów 18:10) i w końcu popaść w bałwochwalstwo (Sędziów 18:30).
Roboam, syn Salomona (pokolenie Judy) otrzymał (jeszcze) pokolenie Beniamina i w ten sposób na południu powstało królestwo tych dwóch pokoleń. Kiedy w północnym królestwie Jeroboam ustanowił kult cielca i wprowadził na urząd własnych kapłanów, wówczas mieszkający na terenie królestwa północnego kapłani (wszak z plemienia Lewiego, i pozostali Lewici) stanęli po stronie Roboama (2 Kronik 11:13-17).
Biblia wskazuje, że również za panowania Asy członkowie kilku z tych dziesięciu plemion przechodzili na jego stronę (2 Kronik 15:9, 10).
Żeby uniknąć całego galimatiasu z ludnością:
  - podział na dwa królestwa zasadzał się na podziale udziałów dziedzicznych, czyli był to podział terytorialny (Jozuego od 14 rozdziału). Kwestia mieszania się ludności jest tu nieistotna.

powrót