Biblia ogólnie

Termin ‘biblia’ wywodzi się od greckiego ‘biblía’ oznaczającego "książeczki", ten zaś termin pochodzi od słowa 'biblos', określającego rdzeń papirusu - rośliny, z której w starożytności produkowano pierwowzór papieru. Grecy nawet nadali nazwę Byblos fenickiemu portowi Gebal, który pośredniczył w imporcie papirusu z Egiptu.
Początkowo słowa ‘biblía’ zaczęto używać w odniesieniu do różnych tekstów spisanych na takim materiale. Określano tym terminem wszelkie zwoje, księgi, dokumenty, pisma czy nawet całe księgozbiory. W II wieku p.n.e. zaczęto używać tego określenia szczególnie w stosunku do hebrajskich pism, uznawanych przez naród izraelski za natchnione przez Boga. Dla przykładu w Księdze Daniela 9:2 oznajmiono: "Ja, Daniel, rozpoznałem na podstawie ksiąg (...)". W tym miejscu w greckim przekładzie pism hebrajskich znanym jako Septuaginta występuje 'bíblos' w celowniku liczby mnogiej.
Różne formy fleksyjne słów 'biblíon' i 'bíblos' występują w greckich tekstach znanych jako Nowy Testament ponad 40 razy i bywają przez tłumaczy zazwyczaj oddawane jako zwój lub księga. Słowo 'biblía' zostało przeniesione do łaciny i z czasem utrwaliło się jako wyraz w liczbie pojedynczej, a potem przyjęło się w różnych językach, w tym w języku polskim.

Księga, którą dziś nazywamy Biblią, jest zbiorem starożytnych dokumentów, które spisywano i kompletowano przez 16 stuleci. Według chronologii biblijnej rozpoczęto je spisywać w XVI w. p.n.e. a zakończono w I w. n.e. Hieronim określał cały ten zbiór mianem Bibliotheca Divina - Boski (Boży) Księgozbiór. W spisywaniu tej biblioteki brali udział różni mężczyźni, było ich około 40, wszyscy byli Żydami (Jana 4:22). Żaden z pisarzy biblijnych nie przypisywał sobie autorstwa spisywanych słów lecz podkreślali oni to, że spisują słowo Boże, że robią to pod Jego kierownictwem, z jego woli (vide: Powtórzonego Prawa 8:3, Jozuego 24:27, Ezdrasza 7:11, Psalm 19:7, Izajasza 38:4, Mateusza 4:4, 1 List do Tesaloniczan 4:15, 2 List do Tymoteusza 3:16). Biblia jest Słowem Bożym - natchnionym przez Stwórcę objawieniem danym ludziom.