Księgi Biblii

Poniższe zestawienie prezentuje w porządku chronologicznym (według chronologii biblijnej), księgi zestawione wedle ich pisarzy podawanych w Biblii:
kto spisał kiedy zakończył co spisał
Mojżesz
pasterz, wódz, prorok
1473 p.n.e Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa (pięcioksiąg, Tora) Psalm 90, być może też 91
Jozue
wódz
ok. 1450 p.n.e Jozuego
Samuel
lewita, prorok
przed 1080 p.n.e Sędziów, Rut, część 1 Samuela
Gad
prorok
ok. 1040 p.n.e część ostatnia 1 Samuela, 2 Samuela (z Natanem)
Natan
prorok
ok. 1040 p.n.e jak wyżej (z Gadem)
Dawid
pasterz, król
1037 p.n.e znaczna część Psalmów
Synowie Koracha
część Psalmów
Asaf
śpiewak
część Psalmów
Heman
mędrzec
Psalm 88
Etan
mędrzec
Psalm 89
Salomon
król, mędrzec
ok. 1000 p.n.ewiększa część Przysłów, Pieśń nad Pieśniami, Kaznodziei, Psalm 127
AgurPrzysłów, rozdział 30
Lemuel
prorok
Przysłów, rozdział 31
Jonasz
prorok
ok. 844 p.n.eJonasza
Joel
prorok
ok. 820 p.n.e (?)
Amos
hodowca, prorok
ok. 804 p.n.eAmosa
Ozeasz
prorok
po 745 p.n.eOzeasza
Izajasz
prorok
po 732 p.n.eIzajasza
Micheasz
prorok
przed 717 p.n.eMicheasza
Sofoniasz
książę, prorok
przed 648 p.n.eSofoniasza
Nahum
prorok
przed 632 p.n.eNahuma
Habakuk
prorok
ok. 628 p.n.eHabakuka
Abdiasza
prorok
ok. 607 p.n.eAbdiasza
Ezechiel
kapłan, prorok
ok. 591 p.n.eEzechiela
Jeremiasz
kapłan, prorok
580 p.n.e1 i 2 Królów, Jeremiasza, Lamentacje (Treny)
Daniel
książę,  prorok
ok. 536 p.n.eDaniela
Aggeusza
prorok
520 p.n.eAggeusza
Zachariasz
prorok
518 p.n.eZachariasza
Mordocheusz
zarządca
ok. 475 p.n.eEstery
Ezdrasz
kapłan, zarządca
ok. 460 p.n.e1 i 2 Kronik, Ezdrasza
Nehemiasz
namiestnik
po 443 p.n.eNehemiasza
Malachiasz
prorok
po 433 p.n.eMalachiasza
Mateusz
poborca, apostoł
ok. 41 n.eewangelia Mateusza
Łukasz
lekarz, misjonasz
ok. 61 n.eewangelia Łukasza, Dzieje Apostolskie
Jakub
brat Jezusa
przed 62 n.elist Jakuba
Marek
misjonasz
ok. 60-65 n.eewangelia Marka
Piotr
rybak, apostoł
ok. 64 n.e1 i 2 list Piotra
Paweł
apostoł, misjonarz
ok. 65 n.e1 i 2 List do Tesaloniczan, List do Galacjan, 1 i 2 List do Koryntian, List do Rzymian, List do Efezjan, List do Filipian, List do Kolosan, List do Filemona, List do Hebrajczyków, 1 i 2 List do Tymoteusza, List do Tytusa
Juda
brat Jezusa
ok. 65 n.elist Judy
Jan
rybak, apostoł
ok. 98 n.eewangelia Jana, 1, 2 i 3 List Jana, Objawienie