Frequently Asked Questions
– często zadawane pytania


Faq 1 Czy w Galacjan 1:19 chodzi o Jakuba wymienionego w Mateusza 13:55?

Faq 2 Jaka jest różnica między transkrypcją a transliteracją?

Faq 3 Jakie występują typy transkrypcji?

Faq 4 Co to jest kodeks aleksandryjski?

Faq 5 Kim był Izaak Cylkow?

Faq 6 Co to jest kodeks watykański?

Faq 7 Co to jest kodeks synajski?

Faq 8 Czy znany jest hebrajski tekst ewangelii wg Mateusza?

Faq 9 Na jakie języki afrykańskie przetłumaczono Biblię?

Faq 10 Kim lub czym jest Azazel?

Faq 11 Czym jest lewiatan z Księgi Hioba?

Faq 12 Który z synów Noego był starszy - Sem czy Jafet?

Faq 13 Jak brzmią oryginalne nazwy ksiąg biblijnych w przekładzie Louis'a Segond?

Faq 14 Jak brzmią oryginalne nazwy ksiąg biblijnych w przekładzie Wulgaty?

Faq 15 Jak brzmią oryginalne nazwy ksiąg biblijnych w przekładzie Marcina Lutra?

Faq 16 Czy posiadanie i używanie kopii elektronicznej Biblii jest legalne?

Faq 17 Dlaczego jest napisane, że Jezus jako pierwszy został wskrzeszony?

Faq 18 Co jest nie tak z Ewangelią wg Marka rozdział 16?

Faq 19 Jak można wyjaśnić różnicę liczb między Rodzaju 46:26, 27 a Dzieje 7:14?

Faq 20 Jak należy przetłumaczyć Micheasza 5:2?

Faq 21 Czy English Revised Version to przekład krytyczny Westcott?

Faq 22 Jakim duchom głosił Jezus w 1 Piotra 3:19, po co, i kiedy to miało miejsce?

Faq 23 Czy w świetle 1 Królów 11:31 Królestwo Izraela rzeczywiście było dziesięcio plemienne?

Faq 24 Czy istnieje polskojęzyczny przekład Biblii Jerozolimskiej?

Faq 25 Jak brzmią oryginalne nazwy ksiąg biblijnych w Biblii rumuńskiej?

Faq 26 Czy jakikolwiek przekład polskojęzyczny w Izajasza 63:2 zawiera słowo 'winobraniec'?

Faq 27 Który, w waszej ocenie, polskojęzyczny przekład Biblii jest najlepszy?

Faq 28 Z którego przekładu modlitwa Pańska (Mateusza 6:13) jest najbliższa oryginału?

Faq 29 Dlaczego w niektórych przekładach werset z Mateusza 6:13 jest dłuższy niż w innych?

Faq 30 Jak brzmią oryginalne nazwy ksiąg biblijnych Septuaginty?

Faq 31 Czy Wulgata zawiera dwie wersje Psalmów?

Faq 32 Co to jest Kodeks Leningradzki?

Faq 33 Czym jest Biblia Polska?

Faq 34 Czy są podstawy by greckie słowo 'parousia' tłumaczyć na 'obecność'?

Faq 35 Jak brzmi oryginalny zapis Zachariasza 12:10?

Faq 36 Jakiego zaimka użyto w Jana 16:8, 13, 14 w odniesieniu do słowa 'duch'?

Faq 37 Jaka jest różnica znaczeniowa między greckim 'hades' a 'gehenna'?

Faq 38 O czym mówią słowa z Objawienia 20:13?

Faq 39 Co to jest Biblia Gocka?

Faq 40 Które tłumaczenie Łukasza 23:43 jest prawidłowe?

Faq 41 Skąd różnica w rodowodach Jezusa? przedstawionych przez ewangelistów Mateusza i Łukasza oraz niedokładności w pokoleniach rodowodu przedstawionego przez Mateusza?

Faq 42 Czy w Ewangelii wg Jana 1:1 w wyrażeniu "i Słowo było Bogiem" powinno się stosować dużą literę czy małą?

Faq 43 Jak należy tłumaczyć werset z Ewangelii wg Jana 1:1?

Faq 44 Jak należy przetłumaczyć werset z Rzymian 9:5?

Faq 45 Czy słowa z Jana 14:14 rzeczywiście występują w oryginałach?

Faq 46 Czy słowo "kościół" oznacza wspólnotę?

Faq 47 Co to jest Miszna?

Faq 48 Co to jest Gemara?

Faq 49 Czy Bóg kierował decyzjami faraona?

Faq 50 Czy słowa "Ojciec, Słowo, i Duch Święty, a ci trzej jedno są" pochodzą z Pisma Świętego?

Faq 51 Co oznacza termin Bóg?

Faq 52 Czym jest Pascha?

Faq 53 Czy Prawo Mojżeszowe wciąż obowiązuje?

Faq 54 Kto jest autorem Listu do Hebrajczyków?

Faq 55 Czym jest Ewangelia Tomasza?

Faq 56 Jak rozumieć frazę "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" z ewangelii wg. Mateusza 28:19?

Faq 57 Co oznacza "narodzić się na nowo" i "narodzić się z ducha"?

Faq 58 Jak rozumieć słowa z 1 Koryntian 11:5?

Faq 59 Czy imię Boże oznacza 'jestem, który jestem'?

Faq 60 Czy można obliczyć rok narodzin Jezusa?

Faq 61 Która forma imienia Bożego jest poprawna?

Faq 62 Czy Jezus i Michał to ta sama osoba?

Faq 63 Kim są ludzie, o których mowa w Mateusza 25.46, a kim wymienieni w 2 Liście do Tesaloniczan 1:8

Faq 64 Jak rozumiecie nauczanie Pana Jezusa, apostołów i proroków o wiecznym potępieniu?

Faq 65 Czy Stwórca żałuje swoich decyzji?

Faq 66 Czy "wąż zwany diabłem i szatanem" (Objawienia 12:9) został zrzucony na ziemię czy w okolice ziemi?

Faq 67 Czy stosownym jest mówić o Stwórcy "Pan Bóg"?

Faq 68 Jak rozumieć słowa z 1 Listu Pawła do Koryntian 11:5?

Faq 69 Czy w Ew. wg Marka 10:25 jest mowa o bramie zwanej 'uchem igielnym', czy o uchu igły?

Faq 70 Czy w 1 Piotra 3:17-4:6 mowa o zejściu do piekła?

Faq 71 Czy frazy "z punktu widzenia Jehowy" lub "z punktu widzenia Boga" występują w językach oryginału?

Faq 72 Czy 'Zakon' (prawo Mojżeszowe) obowiązuje?

Faq 73 Czy Jezus urodził się 25-ego grudnia?

Faq 74 Jakie istnieją wersje tekstów greckiej części Biblii?

Faq 75 Z czyjego wyroku zginął Chrystus?

Faq 76 Czy chrześcijanin może sprawować urząd sędziego?

Faq 77 Co Biblia mówi o tym, co się dzieje z człowiekiem po śmierci?

Faq 78 Czy Elohim to jedna z form imienia Boga?

Faq 79 Czym jest Psałterz Floriański?

Faq 80 Czy "Przekład Nowego Świata" jest jedynym przekładem, który w Nowym Testamencie zawiera imię Boże?

Faq 81 Czy to prawda, że ewangelię wg Mateusza spisano w języku hebrajskim, i kto przełożył ją na język grecki?

Faq 82 Kilka organizacji religijnych twierdzi, że Jezus nie zmarł na krzyżu, lecz na palu. Czy są podstawy by tak sądzić?


powrót