Frequently Asked Questions
– często zadawane pytania

 

Czy w Galacjan 1:19 chodzi o Jakuba wymienionego w Mateusza 13:55?

Jaka jest różnica między transkrypcją a transliteracją?

Jakie występują typy transkrypcji?

Co to jest kodeks aleksandryjski?

Kim był Izaak Cylkow?

Co to jest kodeks watykański?

Co to jest kodeks synajski?

Czy znany jest hebrajski tekst ewangelii wg Mateusza?

Na jakie języki afrykańskie przetłumaczono Biblię?

Kim lub czym jest Azazel?

Czym jest lewiatan z Księgi Hioba?

Który z synów Noego był starszy - Sem czy Jafet?

Jak brzmią oryginalne nazwy ksiąg biblijnych w przekładzie Louis'a Segond?

Jak brzmią oryginalne nazwy ksiąg biblijnych w przekładzie Wulgaty?

Jak brzmią oryginalne nazwy ksiąg biblijnych w przekładzie Marcina Lutra?

Czy posiadanie i używanie kopii elektronicznej Biblii jest legalne?

Dlaczego jest napisane, że Jezus jako pierwszy został wskrzeszony?

Co jest nie tak z Ewangelią wg Marka rozdział 16?

Jak można wyjaśnić różnicę liczb między Rodzaju 46:26, 27 a Dzieje 7:14?

Jak należy przetłumaczyć Micheasza 5:2?

Czy English Revised Version to przekład krytyczny Westcott?

Jakim duchom głosił Jezus w 1 Piotra 3:19, po co, i kiedy to miało miejsce?

Czy w świetle 1 Królów 11:31 Królestwo Izraela rzeczywiście było dziesięcio plemienne?

Czy istnieje polskojęzyczny przekład Biblii Jerozolimskiej?

Jak brzmią oryginalne nazwy ksiąg biblijnych w Biblii rumuńskiej?

Czy jakikolwiek przekład polskojęzyczny w Izajasza 63:2 zawiera słowo 'winobraniec'?

Który, w waszej ocenie, polskojęzyczny przekład Biblii jest najlepszy?

Z którego przekładu modlitwa Pańska (Mateusza 6:13) jest najbliższa oryginału?

Dlaczego w niektórych przekładach werset z Mateusza 6:13 jest dłuższy niż w innych?

Jak brzmią oryginalne nazwy ksiąg biblijnych Septuaginty?

Czy Wulgata zawiera dwie wersje Psalmów?

Co to jest Kodeks Leningradzki?

Czym jest Biblia Polska?

Czy są podstawy by greckie słowo 'parousia' tłumaczyć na 'obecność'?

Jak brzmi oryginalny zapis Zachariasza 12:10?

Jakiego zaimka użyto w Jana 16:8, 13, 14 w odniesieniu do słowa 'duch'?

Jaka jest różnica znaczeniowa między greckim 'hades' a 'gehenna'?

O czym mówią słowa z Objawienia 20:13?

Co to jest Biblia Gocka?

Które tłumaczenie Łukasza 23:43 jest prawidłowe?

Skąd różnica w rodowodach Jezusa? przedstawionych przez ewangelistów Mateusza i Łukasza oraz niedokładności w pokoleniach rodowodu przedstawionego przez Mateusza?

Czy w Ewangelii wg Jana 1:1 w wyrażeniu "i Słowo było Bogiem" powinno się stosować dużą literę czy małą?

Jak należy tłumaczyć werset z Ewangelii wg Jana 1:1?

Jak należy przetłumaczyć werset z Rzymian 9:5?

Czy słowa z Jana 14:14 rzeczywiście występują w oryginałach?

Czy słowo "kościół" oznacza wspólnotę?

Co to jest Miszna?

Co to jest Gemara?

Czy Bóg kierował decyzjami faraona?

Czy słowa "Ojciec, Słowo, i Duch Święty, a ci trzej jedno są" pochodzą z Pisma Świętego?

Co oznacza termin Bóg?

Czym jest Pascha?

Czy Prawo Mojżeszowe wciąż obowiązuje?

Kto jest autorem Listu do Hebrajczyków?

Czym jest Ewangelia Tomasza?

Jak rozumieć frazę "W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" z ewangelii wg. Mateusza 28:19?

Co oznacza "narodzić się na nowo" i "narodzić się z ducha"?

Jak rozumieć słowa z 1 Koryntian 11:5?

Czy imię Boże oznacza 'jestem, który jestem'?

Czy można obliczyć rok narodzin Jezusa?

Która forma imienia Bożego jest poprawna?

Czy Jezus i Michał to ta sama osoba?

Kim są ludzie, o których mowa w Mateusza 25.46, a kim wymienieni w 2 Liście do Tesaloniczan 1:8

Jak rozumiecie nauczanie Pana Jezusa, apostołów i proroków o wiecznym potępieniu?

Czy Stwórca żałuje swoich decyzji?

Czy "wąż zwany diabłem i szatanem" (Objawienia 12:9) został zrzucony na ziemię czy w okolice ziemi?

Czy stosownym jest mówić o Stwórcy "Pan Bóg"?

Jak rozumieć słowa z 1 Listu Pawła do Koryntian 11:5?

Czy w Ew. wg Marka 10:25 jest mowa o bramie zwanej 'uchem igielnym', czy o uchu igły?